Producenci

Newsletter

Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Telefon:81 751-98-70 lub 603 662 054

Skontaktuj się z naszą infolinią
444444444444444444
Raty 0% Powiększ do pełnego rozmiaru

Raty 0%

REGULAMIN AKCJI RATY 0%

Więcej szczegółów

§ 1   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Raty 0%.
 2. Celem Akcji Promocyjnej Raty 0% jest zachęcenie do nabywania produktów oferowanych przez Organizatora za pośrednictwem Partnerów, poprzez zaoferowanie promocyjnych warunków finansowania zakupu produktów marki Organizatora.
 3. Akcja Promocyjna Raty 0% prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Raty 0% są ustalone w niniejszym Regulaminie.

§ 2   DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej Raty 0%, określający zasady prowadzenia Akcji Promocyjnej Raty 0%.
 2. Organizator – VICTUS EMAK sp. z o.o., ul. Karpia 37, 61-619 Poznań, KRS: 0000044126.
 3. Akcja Promocyjna Raty 0% –promocyjna oferta kredytowa skierowana do Uczestników , zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Uczestnik –osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorcy, spółki osobowe prawa handlowego i osoby prawne, które wezmą udział w Akcji Promocyjnej Raty 0%.
 5. Kredytodawca – ALIOR BANK ,CREDIT AGRICOLE, BNP PARIBAS.
 6. Partner/Partnerzy – dealerzy Victus-Emak oferujący „Raty 0” na produkty OLEO-MAC.

§ 3   ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Akcja Promocyjna Raty 0% trwa  w okresie Wiosennym od marca do lipca i potem w okresie Jesiennym od września do grudnia (na wybrane produkty z oferty OLEO-MAC). Szczegółowe  daty promocji oraz lista produktów nimi objęta jest w zawsze zamieszczana z wyprzedzeniem na stronie internetowej organizatora, ulotkach i plakatach  oraz specjalnych newsletterach rozsyłanych drogą e-mailową do partnerów.
 2. W ramach Akcji Promocyjnej Raty 0% Uczestnik, który zdecyduje się na zakup produktu marki Organizatora u Partnera, pod warunkiem uzyskania od Kredytodawcy pozytywnej oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, może skorzystać z promocyjnej oferty kredytowej.
 3. Promocyjna oferta kredytowa, obejmuje możliwość zawarcia przez Uczestnika umowy o kredyt na zakup towarów marki Organizatora  z Kredytodawcą na następujących warunkach:

Raty 0 % (bez partycypacji partnera):

 1. raty nieoprocentowane,
 2. rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 0%,
 3. okres spłaty 10 rat

Raty 0 % (z częściową partycypacją partnera):

 1. okres kredytowania od 11 do 24 rat,
 2. rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO)  dla Uczestnika wynosi 0%,
 3. partner pokrywa częściowo koszt kredytu w zależności od kredytodawcy :
 • W przypadku ALIOR BANKU,  organizator pokrywa koszty rat do 10 miesięcy, natomiast partner zostaje obciążony kosztem 0,2 % za każdy miesiąc powyżej 10 rat. Obciążenie następuje za pomocą noty księgowej po każdym zakończonym miesiącu. Przykładowo, jeżeli okres kredytowania wyniesie 15 rat  to organizator pokrywa koszt do 10 rat a partner zostaje obciążony notą księgową za pozostałe 5 miesięcy tj. 5 m-cy x 0,2 %  = 1 % ).
 • W przypadku banku CREDIT AGRICOLE, bank obciąża bezpośrednio partnera kosztem  1 %  w przypadku kredytu na okres  od 11 do 24 miesięcy .
 • W przypadku BNP PARIBAS organizator pokrywa całkowity koszt kredytu

 1. Uczestnik Akcji Promocyjnej Raty 0% może skorzystać z uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu wielokrotnie.

§ 4   KOMUNIKACJA Z UCZESTNIKAMI AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Wszelkich informacji dotyczących Akcji Promocyjnej Raty 0% udziela Organizator lub Partner, do których Uczestnicy mogą zwracać się z zapytaniami listownie bądź za pomocą poczty elektronicznej: biuro@victus.pl
 2. Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania odpowiedzi.
 3. Organizator może komunikować się z Uczestnikami bezpośrednio, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszystkie wymienione metody kontaktu są traktowane jako równoważne i każda z nich może posłużyć do informowania Uczestnika o sprawach związanych z Akcją Promocyjną Raty 0%.

§ 5   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator Akcji Promocyjnej Raty 0% na potrzeby tej Akcji przetwarzać będzie wyłącznie dane osobowe udostępnione przez Uczestnika, które będą niezbędne do zweryfikowania uprawnienia Uczestnika do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej Raty 0% i realizacji na jego rzecz uprawnień związanych z udzielaną promocją.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby Akcji Promocyjnej Raty 0% jest Organizator Akcji Promocyjnej Raty 0%, tj. VICTUS EMAK sp. z o.o.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników w ramach Akcji Promocyjnej Raty 0% są:
  1. art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), co oznacza że przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora Akcji Promocyjnej Raty 0%,
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze.

§ 6   REKLAMACJE I SKARGI

 1. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej Raty 0% powinny być składane w formie pisemnej w terminie 14 dni od zakończenia Akcji Promocyjnej Raty 0% i przesyłane na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail: biuro@victus.pl . Po tej dacie reklamacje i skargi nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje i skargi powinny zawierać oznaczenie Uczestnika oraz dokładny opis przedmiotu reklamacji (skargi) i treść żądania.
 3. Reklamacje (skargi) rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 30 dni od dnia otrzymania.
 4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji (skargi) Uczestnicy Akcji Promocyjnej Raty 0% zostaną powiadomieni listownie.
 5. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Organizatora.
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.

§ 7   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji Promocyjnej Raty 0%. Inne materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z faktu przystąpienia do Akcji Promocyjnej Raty 0%, nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu z poszanowaniem zasady ochrony praw nabytych przez Uczestników.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z Regulaminu Akcji Promocyjnej Raty 0% w przypadku, gdy fakt ten wynika z niemożliwych do uniknięcia okoliczności, będących następstwem działania siły wyższej. Do okoliczności takich zalicza się, między innymi: trudne warunki pogodowe, pożar, powódź, wojnę, trzęsienie ziemi, zamieszki, spory przemysłowe, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, obowiązującą legislację, strajk pracowników Organizatora lub wydarzenia, za które strony nie ponoszą winy, a które sprawiają, że wywiązanie się ze zobowiązań nie jest możliwe całkowicie, bądź częściowo.
 5. O ewentualnych zmianach treści Regulaminu, Organizator poinformuje Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą obowiązywały od dnia ich przekazania Uczestnikom.
 6. Akcja promocyjna Raty 0% nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych.
 7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem Akcji Promocyjnej Raty 0% zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z 23 kwietnia 1964 –Kodeks cywilny) oraz ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
 8. Niniejszy Regulamin, jak i Akcja Promocyjna Raty 0%, podlegają prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich.

Promocje

Aktualnie brak promocji